CÔNG VĂN VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM KHÁC