HƯỚNG DẪN HỌC CẦU LÔNG TẠI NHÀ- THẦY GIÁO: LÊ VĂN THUẬN

Lý thuyết: 

https://docs.google.com/presentation/d/1Cz0-9Jt7O1h-gu4-lWUd-mwr4T276fXy/edit?usp=sharing&ouid=103855205050698516534&rtpof=true&sd=true

Video 1:

https://drive.google.com/file/d/1ZIxsdsDjqUxWTJXvs-nwr3dHKBn6yDtA/view?usp=sharing

Video 2: 

https://drive.google.com/file/d/1iQvIB-rv52omoAG4mrPmVDCPKWBaiQxa/view?usp=sharing