KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2020-2021 (Kèm theo Quyết định số 275/QĐ-SGDĐT ngày 03/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng)

Download (PDF, 363KB)