KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH; CHẤP HÀNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG; LÃNG PHÍ VÀ TIÊU CỰC.

103.KH.THPTLC.signed.signed