CHƯƠNG TRÌNH CHÀO CỜ THÁNG 9/2016

Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách Thời gian
01 05/9/2016 – Khai giảng năm học mới 2016 – 2017 Ban tổ chức 45’
 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

12/9/2016

– Đánh giá tuần học đầu tiên

– Triển khai một số công tác trọng tâm trong tháng 9

– BGH, Đoàn trường 15’
– Triển khai thi liên môn – Đoàn trường 5’
– Trao giấy chứng nhận Huy chương đồng môn Pencaksilat tại Hội khỏe phù đổng toàn quốc cho em Lương Gia Cát Phong 11/6. – Đoàn trường 2’
Phát học bổng cho học sinh Thầy Trưởng 7’
– Phát động hưởng ứng tháng cao điểm ATGT, ký cam kết. – PHT 8’
Lớp trực chào cờ 10/1 và 10/2  
 

 

 

03

 

 

 

19/9/2016

– Nhận xét đánh giá tuần 2

– Triển khai kế hoạch thi “đố vui để học”

– Triển khai công tác hội nghị và Đại hội cho các chi đoàn lớp

Đoàn trường 15’
– Nhận xét, đánh giá chung tình hình nề nếp trong 2 tuần học – PHT 05’
– Chương trình khi tôi 18 lớp 11/1 và 11/2 25’
Lớp trực chào cờ 10/3 và 10/4  
04 26/9/2016 – Thi vòng loại Giải thưởng đố vui để học – Ban tổ chức giải thưởng.

– Đoàn trường

45’
Lớp trực chào cờ 10/5 và 10/6  

Công tác chuẩn bị:
* Ban giám hiệu
– PHT: Xây dựng chương trình dự kiến cho các tiết chào cờ trong tháng, kiểm tra toàn bộ nội dung chương trình chào cờ hàng tuần. Tổng hợp các hoạt động trong tháng báo cáo trong tiết chào cờ tuần cuối của tháng.
* Các bộ phận khác:
– Bảo vệ:
+ Chuẩn bị trang trí Lễ đài : Treo phông, cờ, bảng tên trường, tượng Bác, khẩu hiệu…, trực an ninh cổng trong thời gian diễn ra tiết chào cờ (nếu có): Anh Lưu.
+ Chuẩn bị và phụ trách âm thanh trong suốt thời gian tiết chào cờ: A. Vĩ.
– BCH Đoàn trường:
+ Tập trung học sinh, điều khiển chương trình, duyệt nội dung: Thầy Ân (BT Đoàn).
+ Phụ trách điều hành xếp ghế cho đại biểu và học sinh, theo dõi các lớp ra tập trung, ghi và gửi hình ảnh lên mạng Lan của trường: Cô Việt Hà (PBT).
+ Biên tập chương trình đố vui để học: Ban biên tập theo Quyết định của Hiệu trưởng.
+ Điều khiển chương trình chào cờ: Buổi sáng cô Việt Hà; buổi chiều thầy Ân.
– GVCN: Thực hiện các công việc của lớp trực tuần; đôn đốc học sinh xếp ghế chào cờ, lấy bảng tên lớp, tập trung và quản lý kỷ luật lớp trong thời gian tiết chào cờ.
– CBGVNV được triệu tập tham gia các chương trình trong tiết chào cờ chấp hành nghiêm túc phân công của Ban tổ chức, BGH nhà trường.

Nơi nhận:
– Hiệu trưởng (b/c);
– Đoàn trường (t/k);
– Tổ trưởng (t/k);
– GVCN (t/k);
– Website trường;
– Lưu: VT, PHT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Toản