CHƯƠNG TRÌNH: Truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2016

scan10001-page-004