Công đoàn và Hội đồng sư phạm

Đạt giải đồng trong số 19 trường có giải cuộc thi “Văn nghệ” do công đoàn giáo dục thành phố tổ chức