Đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016”

Năm học 2015-2016, trường được Hội đồng thi đua của Ngành Giáo dục thành phố công nhận là đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016”.