Công Đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2023-2028

  1. Cơ cấu tổ chức

1- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thôi              – Chủ tịch Công đoàn

2- Đồng chí Đoàn Văn Toàn                          – Phó chủ tịch Công đoàn

3- Đồng chí Mai Thị Bích Ngà                      – Ủy viên Ban Chấp hành

4- Đồng chí Nguyễn Thị Thảo                       – Ủy viên Ban Chấp hành

5- Đồng chí Văn Công Thụy Minh Huyền     – Ủy viên Ban Chấp hành

6- Đồng chí Phan Nguyễn Phương Thảo    – Ủy viên Ban Chấp hành

7- Đồng chí Nguyễn Đình Diệu Hương         – Ủy viên Ban Chấp hành

  1. Mục tiêu chung

– Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao.

– Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, nang cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh;

– Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp;

– Tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

– Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.