Học sinh Lương Gia Cát Phong – Lớp 10/6

Huy chương đồng môn Pencatsilat Hội khỏe phù đổng toàn quốc