HƯỚNG DẪN TẬP CẦU LÔNG TẠI NHÀ- THẦY LÊ VĂN THUẬN

Hướng dẫn kỹ thuật phát cầu cao sâu thuận tay, áp dụng cho khối lớp 11:

https://drive.google.com/file/d/1FLzi4OOqzy0MlYSiDrz115iNbsInIUw0/view?usp=sharing

Hướng dẫn kỹ thuật phát cầu thấp gần trái tay. dành cho khối lớp 10:

https://drive.google.com/file/d/1FLzi4OOqzy0MlYSiDrz115iNbsInIUw0/view?usp=sharing