HƯỚNG DẪN TẬP CẦU LÔNG TẠI NHÀ- THẦY LÊ VINH

Lớp 10: 

https://drive.google.com/file/d/15DYMtCxAy3FNowMnnFvv-07_IiE0g9sD/view?usp=sharing

Lớp 11, 12: 

https://drive.google.com/file/d/1jL-Q7QmXwCutLz6n4zhlvL_QiXqcZZE3/view?usp=sharing