HƯỚNG DẪN TẬP MÔN BÓNG RỔ TẠI NHÀ-CÔ TRƯƠNG THỊ LÀI

Video 1:

https://drive.google.com/file/d/16ap-3hVscFibuMgWhJPAnQ5gt2mug…=sharing

Video 2: 

https://drive.google.com/file/d/16ap-3hVscFibuMgWhJPAnQ5gt2mug5kl/view?usp=sharing