Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2016

I. Công tác trọng tâm:

1. Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016), 87 năm Ngày thành lập Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2016).

2. Triển khai thực hiện Bồi dưỡng Chính trị, Pháp luật hè 2016 cho CBGVNV theo kế hoạch.

3. Tiếp nhận giáo viên, tổ chức bộ máy trong nhà trường, bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn theo qui định của điều lệ nhà trường, phân công công tác, chia thời khóa biểu.

4.Tổ chức thu hồ sơ, chia lớp cho học sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017, triển khai nội quy, vận động học sinh ra lớp.

5. Tổ chức ôn tập, ra đề và thi lại cho học sinh khối 10 năm học 2015-2016.

6. Tiếp tục triển khai kế hoạch tổng vệ sinh, trang trí nhà trường, chăm sóc hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường, hình thành đường chạy thể dục, mua sắm CSVC, hồ sơ sổ sách phục vụnăm học.

7. Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảng dạy, dạy học tự chọn, tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học, chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

8. Lập kế hoạch và triển khai Kiểm tra công tác điều tra Phổ cập giáo dục năm 2016-2017.

9. Tiến hành thực hiện các hợpđồng rác thải, công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn.

10. Thông quabổ sung các văn bản quy định về nội quy học sinh, quy chế thi đua, qui chế chi tiêu nội bộ.

II. Kế hoạch cụ thể:

THỨ NGÀY NỘI DUNG THÀNH PHẦN
Từ 01/8 đến 31/8 – Dự thảo bổ sungVB các qui định làm việc của trường.

– Chuẩn bị CSVC phục vụ làm việc cho các bộ phận.

– Xây dựngkế hoạch vệ sinh, lao động chuẩn bị năm học.

– Lập kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học.

– Hiệu trưởng

– BGH, VP

– BGH, VP

– PHT

-HT

Thứ 2 01/8 7h30:Họp HĐSP đầu năm

– Ôn tập thi lại (từ 02/8 đến 06/8)

– Nộp đề thi lại

– Toàn cơ quan

-Theo TKB

-Theo QĐ

Thư 3 02/8 – 07 giờ 30: BD thanh tra tại TTGDTX Thành phố -HT+PHT
Thứ 4 03/8 Tiếp nhận giáo viên chuyển đổi đơn vị công tác về nhà trường, tạm thời phân công công tác cho giáo viên. – Hiệu trưởng
Thứ 5 04/8 – 07 giờ 30: Kiểm tra lưu trữ hồ sơ công việc.

-In sao đề thi lại

– 13h30: Họp tổ

– Theo QĐ

– Theo QĐ

-Tổ CM,VP

Thứ 6 05/8 -14h00: Hội nghị ATTP tại N Khuyến -PHT+Y tế
Thứ 7 06/8 -15 giờ 30: Tư vấn chọn ban học cho PHHS và HS khối 10 -BGH+GVCN+VP
Từ 10 đến 16/8
Thứ 2 08/8 -Thu hồ sơ vào 10 (từ  ngày 8 đến 09/8)

-BD chuyên môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa (từ ngày 08 đến 10/8/2016)

-Theo phân công

-Theo DS

Thứ 3 09/8 -Thi lại cho hs 10 năm học 2015-2016 -Theo QĐ
Thứ 4 10/8 -Thi lại cho hs 10 năm học 2015-2016

–          – 14h00: Chấm thi lại

-Theo QĐ
Thứ 5 11/8 -8 giờ 00: Họp liên tịch mở rộng

-13h30: Xét kết quả thi lại, lên lớp 15-16

-14h00: Họp Tổ

-BGH,CĐ, Đoàn, Tổ trưởng

-BGH+Đoàn trường+TTCM+GVCN

-Toàn cơ quan

Thứ 6 12/8 – Thông báo điểm thi lại
Từ 17 đến 23/8 – Lập kế hoạch tựu trường, tuần sinh hoạt tập thể đầu năm – Thầy Toản (PHT)
Thứ 2 15/8
Thứ 3 16/8 -Bồi dưỡng Chính trị tại THPT Nguyễn Trãi -Toàn cơ quan
Thứ 4 17/8 -Bồi dưỡng Chính trị tại THPT Nguyễn Trãi -Toàn cơ quan
Thứ 5 18/8 -Bồi dưỡng Pháp luật tại THPT Nguyễn Trãi -Toàn cơ quan
Thứ 6 19/8 -Bồi dưỡng Pháp luật tại THPT Nguyễn Trãi -Toàn cơ quan
Thứ 7 20/8 -Bồi dưỡng Pháp luật tại THPT Nguyễn Trãi

-Công bố DS lớp 10, 11

-Toàn cơ quan

-BGH+ Giáo vụ

CN 21/8
Từ 22 đến 28/8 – Chuẩn bị kế hoạch lao động vệ sinh, tựu trường,  chia TKB, -BGH
Thứ 2 22/8 -Tập trung hs 10, 11 theo ca học để bầu cán sự lớp,  học nội quy, phổ biến lịch sinh hoạt tập thể đầu năm học, triển khai kế hoạch khai giảng.

– Thông qua Thời khóa biểu HK1 với HT

-BGH,GVCN

-T. Trưởng

Thứ 4 24/8 -Triển khai kế hoạch chuẩn bị khai giảng  năm học 2016-2017

– Báo cáo nhu cầu CSVC về Sở GD

-BGH

-HT+KT

Thứ 5 25/8 – Kế hoạch chuẩn bị khai giảng

-14h00: Họp tổ

-BGH

-Toàn cơ quan

Thứ 2 29/8 -Gửi giấy mời dự khai giảng 16-17 -HT+VT
Thứ 4 31/8 – 7h30: Họp HĐSP

– 09h00: Họp CĐ

-Toàn cơ quan

-BCH CCĐ

Thứ 5 01/9 -07h30- HS ca sáng lao động

-14h00- HS ca chiều lao động

-BGH+Đoàn+GVCN
Thứ 6 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9
Thứ 7 03/9 -Kiểm tra  chuẩn bị CSVC khai giảng

– 07h30: Tập trung HS phân công khai giảng

– 16h00: Tồng kiểm tra kế hoạch khai giảng

-BGH

-BGH,GVCN+HS toàn trường

-BGH, các bộ phận

CN 04/9
Thứ 2 05/9 KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017 -HĐSP+khách mời+HS