KẾ HOẠCH “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016

scan10001-page-001 scan10001-page-002 scan10001-page-003