KẾ HOẠCH “Triển khai công tác phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2016-2017”

scan10003-page-001 scan10003-page-002 scan10003-page-003 scan10003-page-004