Học sinh Dương Thị Diệu Hiền – Lớp 10/4

Giải nhì môn “Hiểu biết chung Hội thao GDQPAN học sinh THPT cấp thành phố năm học 2015 -2016”.