Giải Khuyến Khích – Tập Thể

Giải khuyến khích cuộc thi “Cán bộ đoàn tài năng”