Tiết 1, bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷ