TIẾT 121 LUYỆN TẬP VẬN DỤNG CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN – C. THỦY