Tiết 4: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích.