CÔNG VĂN SỐ 1998/SGDĐT-GDTrH VỀ VIỆC HOÃN KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020