CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THUÊ HỆ THỐNG ÂM THANH, ÁNH SÁNG, DÀN DỰNG SÂN KHẤU PHỤC VỤ HỘI TRẠI NĂM 2024

78.THPTLC.VP.signed.signed