CÔNG VĂN VỀ VIỆC GỬI BÁO GIÁ DỰ TOÁN THUÊ LẮP ĐẶT NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG PHỤC VỤ HỘI TRẠI 26/3

108.THPTLC.VP.signed.signed