CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI

933.CV của Sở y tế về phòng, chống bệnh dại 544. Tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh