CÔNG VĂN VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “TRIỆU BƯỚC CHÂN NHÂN ÁI”

van dong huong ung tham gia trieu buoc chan nhan ai