KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO HỌC SINH ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2019 – 2020