KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG, THỂ DỤC GIỮA GIỜ, DÂN VŨ NĂM HỌC 2019 – 2020