THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI BÁO GIÁ DỰ TOÁN HẠNG MỤC SỬA CHỮA CAMERA, MÁY PHOTOCOPY

354.TB.THPTLC.signed.signed