THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP