CÔNG VĂN VỀ VIỆC GỬI BÁO GIÁ DỰ TOÁN HẠNG MỤC SỬA CHỮA MÁY CHIẾU

69.TB.THPTLC.signed.signed