CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, TRÁNH ĐỐI TƯỢNG XẤU LỪA ĐẢO; ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

702.SGDDT.GDCTHSSV.signed.signed.signed