CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN PCCC VÀ CNCH

1759.Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH