CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2017-2018

Trường THPT Liên Chiểu đạt giải: 

  • Giải Nhì lĩnh vực Hóa học thuộc về học sinh Võ Thị Tâm lớp 11/6 
  • Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Vương Hoài Thư