TIN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

         Nhằm thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU, ngày 7/4/2017 của Ban tuyên giáo Thành ủy và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu ngày 18/4/2017 về việc “Sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW”, ngày 12/6/2017 Chi bộ trường THPT Liên Chiểu đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 6 theo chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

       Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên đã nghiêm túc nghiên cứu tài liệu và trao đổi sôi nổi những nội dung của chuyên đề, trọng tâm là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của mỗi đảng viên.

        Cũng trong buổi sinh hoạt, Chi bộ đã họp xét chuyển đảng chính thức cho đồng chí Phan Nguyễn Phương Thảo, đảng viên tổ Hóa-Sinh.

        Ngoại những nội dung sinh hoạt định kỳ hang tháng, buổi sinh hoạt còn bổ sung một số nét lớn nội dung của chuyên đề “thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW” trên góc độ nhìn nhận và triển khai của đơn vị giáo dục, cụ thể hóa nhiệm vụ của nhà trường trong thực hiện chỉ thị.

Mai Ngà