CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, ATGT TRONG DỊP NGHỈ HÈ VÀ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

1640.SGDDT.HC-GDCT.signed.signed.signed