ENGLISH 12- ĐỀ ÔN TẬP TNTHPT-TUẦN 1 (10-15/5/21)- DỰA THEO ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ

ĐỀ 1:

https://drive.google.com/file/d/1cleFc2j6Ibg0_npKUTpoYBvrbCbXTMhO/view?usp=sharing

ĐỀ 2

https://drive.google.com/file/d/1r5a9P5wrLq29eszQ4bXAzEsmyD3HjBc4/view?usp=sharing