KẾ HOẠCH – Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp trường năm học 2016 – 2017

scan1-2-1 scan1-2-2 scan1-2-3