Kế hoạch tựu trường năm học 2016-2017

Thực hiện Quyết định số 4032/QĐ- UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Ủy Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Trường THPT Liên Chiểu xây dựng kế hoạch tựu trường năm học 2016 – 2017, cụ thể:

1. Thời gian:
– Tựu trường: Ngày 01 tháng 9 năm 2016 (theo ca học).
(Buổi sáng bắt đầu từ 7h30’, chiều từ 13h30’)

2. Thành phần, trang phục:
a) Thành phần:
– Ban Chấp hành Đoàn trường;
– GVCN lớp;
– Toàn thể học sinh.
b) Trang phục học sinh:
– Học sinh mang quần áo thể dục, dép có quai sau hoặc giày vải.

3. Nội dung:
– Bầu ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn lớp; phân công sơ đồ chỗ ngồi (lớp, phòng CNTT, phòng thiết bị, ngồi chào cờ).
– Thông báo học sinh chuẩn bị SGK, vở viết, đồ dùng học tập cần thiết chuẩn bị năm học mới.
– Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị phòng học chuẩn bị năm học mới (GVCN nhận biên bản tại PHT).
– Giới thiệu về nhà trường: Bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất nhà trường (GVCN nhận nội dung tại PHT).
– Phổ biến nội quy học sinh, các quy định của nhà trường (GVCN nhận nội dung tại cô Linh văn thư).
– Nhận bàn giao cơ sở vật chất, thiết bị phòng học chuẩn bị năm học mới, thành phần gồm: BGH, GVCN, bảo vệ, Lớp trưởng (Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản BGH lưu, 01 bản GVCN lưu.
– Học sinh chép thời khóa biểu học văn hóa năm học 2016 – 2017 thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện:
a) Ban giám hiệu:
– Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch triển khai đến CBGVNV toàn cơ quan theo dõi thực hiện.
– Phó hiệu trưởng chuẩn bị nội dung ngày tựu trường triển khai đến GVCN các lớp. Trực tiếp theo dõi các hoạt động, tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng.
b) GVCN lớp:
– Quản lý, tổ chức cho học sinh lớp tham gia các hoạt động nghiêm túc, an toàn, hiệu quả.
– Làm việc có biên bản và nộp lại cho PHT vào cuối buổi.
c) Tổ văn phòng:
– Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh (văn thư) cung cấp cho GVCN các biểu mẫu.
– Chị Nguyễn Thị Hòa chuẩn bị nước uống phục vụ giáo viên và học sinh (mỗi tầng 01 thùng nước).
d) BCH Đoàn trường:
– Tham gia quản lý học sinh.
Trên đây là Kế hoạch tựu trường năm học 2016 – 2017. Hiệu trưởng nhà trường đề nghị CBGVNV và học sinh theo dõi, thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận:
– BGH (để chỉ đạo);
– Đoàn trường, Tổ trưởng (để t/hiện);
– GVCN lớp năm học 2016 – 2017 (t/hiện);
– Dán thông báo chung;
– Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Minh