CÔNG VĂN VỀ VIỆC GỬI BÁO GIÁ DỰ TOÁN THUÊ XE ĐƯA ĐÓN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, SINH VIÊN THỰC TẬP THAM GIA HỘI TRẠI NĂM HỌC 2023-2024.

67.THPTLC.VP.signed.signed