CÔNG VĂN VỀ VIỆC GỬI BÁO GIÁ DỰ TOÁN THUÊ XE ĐƯA ĐÓN VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG TRAO ĐỔI HỌC TẬP TẠI CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ

196.VP.THPTLC.signed.signed (1)