THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI BÁO GIÁ DỰ TOÁN HẠNG MỤC SỬA CHỮA CAMERA, MÀN HÌNH

445.TB.THPTLC.signed.signed