KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” VÀ ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ” NĂM 2023

164.KH.THPTLC.signed.signed