KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2023-2024

537.KH.THPTLC.signed.signed